دومین شماره*ی نشریه*ی چاپی-الکترونیکی و دانشجویی بازی*های ویدیویی در کشور با نام گیم...