شما به صورت رایگان می تونید کانال خودتون در سایت ctelegram.com ثبت کنید...