کانتینر مسکونی سازه ای ارتقاع یافته از همان کانتینر های 20 و 40 فوت می باشد که برای استفاده...