کنترل پنل AMD را باز کنید وارد تنظیمات بازی Flight Simulator شوید .
سپس در آن تغییرات زیر را اعمال کنید :
Anti-Aliasing Mode را روی Use Application Settings قرار دهید .
Anti-aliasing Method را روی Multisampling قرار دهید .
Morphological Filtering را Off کنید .
Anisotropic Filtering Mode را روی Use application setting قرار دهید .
Texture Filtering Quality را روی Performance قرار دهید .
Surface Format Optimization را On کنید .
Wait for V-sync را Off کنید .
OpenGL Triple Buffering را Off کنید .
Shader Cache را روی AMD optimized قرار دهید .
Tesselation Mode را روی Override application settings قرار دهید .
Maximum Tesselation Level را Off کنید .
GPU Workload را روی Graphics قرار دهید .
Chill را Off کنید .
Frame Rate Target Control را Disabled کنید .