روی Start سیستم عامل کلیک کنید ، به Settings سپس Gaming بروید ، در قسمت Game Bar گزینه Record Game Clips, Screenshots, and broadcast using Game bar را Off کنید . به زبانه Captures رفته و Record the background while i`m playing a game را Off کنید .
در آخر روی زبانه Game Mode Tab کلیک کرده و آن را Off کنید .