آیا می توانم این برنامه را با فعال سازی آن درخواست کنم؟