در این هفته Xur با کلی سلاح و زره بازگشته است و آماده فروش آنها به شما می باشد .
برای یافتن Xur، به منطقه Giant's Scar بروید...