بنا به مشکلات برخی کاربران دانلود فارسی برای کرک کردن بازیها تصمیم به انتشار این تاپیک...