کنترل پنل AMD را باز کنید وارد تنظیمات بازی Flight Simulator شوید .
سپس در آن تغییرات زیر...