راهنمای استفاده از نرم افزار Rufus
[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"custom","src":&qu[/IMG2]
...