• قبل از هر کار، سیستم مورد نیاز بازی را با سیستم خود مقایسه کنید
  • حداقل سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 64 bit
Processor: i3-3220 INTEL or
...